معاون هماهنگی امورعمرانی استانداردرسیزدهمین و آخرین جلسه شواری فنی درسال جاری گفت:نظارت شواری فنی بر روند احداث پروژه های عمرانی بطور جدی در دستوراین شوراست و روسای دستگاههای اجرایی به عنوان کارفرمایان طرح ها، مشاوران و پیمانکاران در مقابل ایرادات و نواقصات فنی و اجرایی پروژه ها مسئول اند و باید برارتقاء کیفیت ساخت پروژه ها اهتمام داشته باشند.
تقی کهوریان افزود:مدیریت منابع اعتباری و جلوگیری ازتضییع بیت المال، نظارت برنحوه ساخت و رعایت زمانبندی اجرای پروژه ها و استفاده از مصالح با کیفیت و استاندارد دراجرا از مهمترین وظایف و مسئولیت ها 3 رکن اصلی در ساخت و سازها است و شورای فنی استان باجدیت براین امور نظارت دارد.
وی ادامه داد:درپروژه های در دست اجرای انتقال آب به جزیره اشک و کتابخانه عمومی نقده و بیمارستان 64 تختخوابی تکاب براساس گزارشات کمیته نظارت و جمع بندی نظرات اعضای شورای فنی استان بدلیل ایراداتی که در پروژه ها موجود بود رای بر جبران خسارات ها و رفع ایرادات برابر سهم هریک از عوامل ساخت داده است که تا رفع کامل ایرادها و امکان بهره برداری این پروژه ها موضوع در این شورا پیگیری می شود.
در ادامه این جلسه پس از ارائه گزارش مدیران اجرایی و مشاوران پروژه های انتقال آب به جزیره اشک، کتابخانه عمومی نقده و بیمارستان 64 تخت خوابی تکاب مقرر شد کمیته ای متشکل از کارشناسان خبره از دستگاههای عضو این شورا از نزدیک روند بازسازی و ترمیم این پروژه ها را بررسی و به شورای فنی گزارش دهند.