فرماندار پیرانشهر از پایانه مرزی تمرچین بازدید نمود.

ترابی فرماندار پیرانشهر با همراهی بخشدار مرکزی از پایانه مرزی تمرچین بازدید و نحوه ورود کالا در سامانه جدید مبادلات مرزی را از نزدیک بررسی نمود.

فرماندار پیرانشهر همچنین با حضور در بین تجار، پیله وران و ترخیص کاران از بخشهای مختلف و انبارهای کالاهای وارداتی و سیستم های فرایندی و اجرایی بازدید بعمل آورد.